ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

elaiotribeio.jpgΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα τροποποιήσει αυτή που ισχύει σήμερα, με αριθμό Φ.15/4187/266/2012, σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα Ελαιουργεία. Οι τροποποιούμενες διατάξεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα των εργασιών διυπουργικής ομάδας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Ειδική Γραμματεία Υδάτων) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την τροποποίηση δίνονται επιπρόσθετες δυνατότητες στα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία (<200 τν/ημέρα) για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Με το νέο σχέδιο λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος βαθμός διασποράς των ελαιοτριβείων στη χώρα, καθώς και οι τοπικές ιδιαιτερότητες που λειτουργούν αποτρεπτικά στην πρόκριση μιας και μόνο λύσης, ιδιαίτερα αν αυτή συνδέεται με υψηλό κόστος εφαρμογής. Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών και εργαστηριακών ερευνών των τελευταίων ετών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης, καθώς και τη διεθνή εμπειρία, υιοθετείται η μέθοδος της φερτάρδευσης. Ως τώρα, τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων προβλεπόταν ότι, έπειτα από προ-επεξεργασία, οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενές προς εξάτμιση. Στο εξής, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μπορούν να διατίθενται και για υδρολίπανση ελαιώνων μέσω ελεγχόμενης διασποράς, υπό συγκεκριμένους όρους. 


Το σχέδιο της νέας ΚΥΑ βρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

http://www.ypeka.gr/ Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση της προτεινόμενης διάταξης.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ